Wet Kwaliteitsborging: Wat is het en wat verandert er?

Per 1 januari 2024 zal de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) in werking treden. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en faalkosten te verminderen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat deze wet precies inhoudt en wat de veranderingen zullen zijn voor bouwbedrijven, architecten en opdrachtgevers.

Achtergrond van de Wet Kwaliteitsborging

In de bouwsector is al jaren sprake van een toenemend aantal bouwfouten en gebreken. Deze fouten leiden tot hoge faalkosten en kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor de gebruikers van gebouwen. Om deze reden heeft de overheid besloten om de Wet van kwaliteitsborging in te voeren.

Met deze wet wordt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het bouwproces verschoven van de overheid naar de bouwsector zelf. Dit betekent dat bouwbedrijven en andere partijen die betrokken zijn bij de bouw van een gebouw, zelf moeten zorgen voor een goede kwaliteitsborging.

Verplichte kwaliteitsborging

Met de Wet Kwaliteitsborging wordt kwaliteitsborging verplicht gesteld voor alle bouwprojecten. Dit betekent dat de bouwer verantwoordelijk wordt voor de kwaliteit van het bouwproces en het eindresultaat. Dit wordt gedaan door middel van een kwaliteitsborger die het bouwproces gedurende de bouw controleert op basis van een goedgekeurd kwaliteitsplan.

Het kwaliteitsplan beschrijft op welke manier de kwaliteit tijdens de bouw wordt gewaarborgd. De kwaliteitsborger toetst of het kwaliteitsplan wordt nageleefd en of het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. De kwaliteitsborger geeft een verklaring van oplevering af als het bouwwerk aan de eisen voldoet.

Verplichte verzekering

Een andere verandering die de Wet Kwaliteitsborging met zich meebrengt, is de verplichte verzekering voor bouwbedrijven. Deze verzekering dient als financiële zekerheid voor de consument in het geval van gebreken aan het bouwwerk. De verzekering dekt de kosten van het herstel van de gebreken die binnen tien jaar na oplevering optreden.

De verplichte verzekering geldt niet voor particuliere opdrachtgevers die een eigen woning laten bouwen. Voor deze groep opdrachtgevers blijft de huidige regeling gelden waarbij het bouwbedrijf verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van het bouwproces en het eindresultaat.

Gevolgen voor de bouwsector

De Wet Kwaliteitsborging zal grote gevolgen hebben voor de bouwsector. Bouwbedrijven zullen meer verantwoordelijkheid krijgen voor de kwaliteit van het bouwproces en het eindresultaat. Dit betekent dat bouwbedrijven meer tijd en geld moeten investeren in het opstellen van een goed kwaliteitsplan en het inschakelen van een kwaliteitsborger. Ook kan het zijn dat er extra kosten zijn verbonden aan de verplichte verzekering.

Aan de andere kant kan de Wet Kwaliteitsborging ook voordelen opleveren voor de bouwsector. Door een betere kwaliteitsborging en vermindering van bouwfouten en gebreken, kan er efficiënter en winstgevender worden gewerkt. Bovendien kan het vertrouwen van consumenten in de bouwsector toenemen als gevolg van de verplichte verzekering en de verbeterde kwaliteit.

Gevolgen voor opdrachtgevers

Voor opdrachtgevers betekent de Wet Kwaliteitsborging dat zij meer zekerheid krijgen over de kwaliteit van het bouwwerk. Door de verplichte kwaliteitsborging en verzekering worden zij beter beschermd tegen gebreken en fouten in het bouwwerk. Dit kan het vertrouwen in de bouwsector vergroten en de markt transparanter maken.

Opdrachtgevers moeten zich echter ook bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid in het bouwproces. Zij zijn namelijk verplicht om tijdig alle benodigde informatie te verstrekken aan de bouwer, zodat deze het bouwproces goed kan uitvoeren.